Szkody łowieckie

→ Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2010

→ zgłoszenie szkody - wzór

 

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

I . PRZEPISY OGÓLNE

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do rekompensaty strat powstałych w wyniku szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
2) przy wykonywaniu polowania.
Natomiast art. 48 wyżej wskazanej ustawy wylicza przypadki, w których ustawodawca nie przewiduje wypłaty odszkodowania. Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa,
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegającym szkodom,
4) za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

II. ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY LIKWIDACJI I SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH

1.ZGŁASZANIE SZKODY PRZEZ POSZKODOWANEGO ROLNIKA.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku zgłoszenie szkody winno być dokonane w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy,
a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia powstania szkody z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

2. WNIOSEK ZGŁOSZENIA SZKODY WINIEN ZAWIERAĆ:
- dane adresowe wnioskodawcy, poszkodowanego
- stwierdzenie „zgłaszam szkodę”
- datę powstania szkody
- przypuszczalny gatunek zwierzyny, który szkodę wyrządził
- miejsce wystąpienia szkody z podaniem nr działki
- rodzaj uprawy lub płodu rolnego, z podaniem obszaru całej uprawy
- opis uszkodzeń uprawy lub płodu rolnego i szacunkowy rozmiar szkody
- materiał fotograficzny lub w formie mapki lub rysunku lokalizacji uprawy
Ustawa Prawo Łowieckie dopuszcza poprzez zapis art. 47 ust. 2 możliwość zwrócenia się stron (poszkodowanego lub szacującego) do właściwego organu gminy z prośbą o mediację w sporze w celu jego polubownego rozstrzygnięcia.
Gmina jest w myśl paragrafu 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska powiadamiana przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń dotyczących szkód łowieckich.

III.OGLĘDZINY PO ZGŁOSZENIU SZKODY PRZEZ ROLNIKA

1.Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

2.Oględzin dokonują uprawnieni wyłącznie przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika bądź na żądanie jednej ze stron przy udziale przedstawiciela izby rolniczej.

3.Podczas oględzin szkód ustala się:
- gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę,
- rodzaj i jakość uprawy, obszar całej uprawy,
- przybliżony obszar uprawy, która został uszkodzony,
- szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz
w uprawach gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.

IV.OSTATECZNE SZACOWANIE I USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

1.Ostateczne szacowanie szkody i określenie wysokości odszkodowania następuje najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

2.Jeżeli szkoda została spowodowana przez dziki na łąkach i pastwiskach to ostatecznego szacowania dokonuje się w przypadku szkody wyrządzonej poza okresem wegetacyjnym - przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku w terminie umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego, w okresie wegetacyjnym - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3.Poszkodowany obowiązany jest powiadomić szacującego o terminie planowanego uprzątnięcia uszkodzonych upraw i płodów rolnych w ciągu 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

4.Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się rozmiarów szkody.

5.Jeżeli nieuprzątnięcie płodów było spowodowane warunkami atmosferycznymi to za porozumieniem stron można dokonać ponownego szacowania szkody jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania szkody. Nie dotyczy to jednak rolników, którzy nie dokonali sprzętu płodów rolnych w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa.

6.Przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się
w wysokości:
• jeżeli szkoda powstała do dnia 15 kwietnia- w wysokości 25%
• jeżeli szkoda powstała w okresie od 16 kwietnia do 20 maja- w wysokości 40%
• jeżeli szkoda powstała w okresie od 21 maja do 10 czerwca- w wysokości 60%
• jeżeli szkoda powstała w okresie od 11 czerwca- w wysokości 85%

7.Protokół szacowania winien zostać podpisany przez wszystkie strony uczestniczące przy szacowaniu,
a przede wszystkim przez poszkodowanego rolnika i szacującego szkodę. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z wyszacowaniem szkody, winien na protokole szacowania wnieść swoje uwagi z własnoręcznym podpisem.

 

Logowanie do ...::: Panelu :::...

Pogoda w obw. 134 - Rudy
Pogoda w obw. 158 - Kryry
Wizyty na stronie
Dzisiaj15
Wczoraj153
W tym tygodniu403
W tym miesiącu3701
Ogółem608509

Obecnie na stronie

2
Online